ĐỨC MARIA LÀ CẦU NỐI
Lm. Kim LongĐK. Đức Maria là một cầu nối giữa cuộc khổ nạn đau thương với sự Phục Sinh vui mừng, là cầu nối giữa lịch sử tội lỗi với lịch sử ân sủng giữa thiên quốc và trần gian

1/ Mẹ có mặt nơi phòng tiệc ly cùng với các môn đệ vào sáng Phục Sinh, và được Con Mẹ ủi an để Mẹ có thể ủi an Hội Thánh hữu hiệu hơn

2/ Mẹ biết rằng khi được ủi an là giúp vững trông cậy, củng cố niềm tin, và Mẹ không ngừng ủi an để Hội Thánh trung thành theo đường lối Chúa vạch ra

3/ Mẹ sẽ làm tăng dần tình yêu và sức sống nhiệm mầu từ Chúa truyền thông, vì nhờ đấy mà Hội Thánh được hiệp nhất vững bền hơn cùng Chúa tới ngàn năm