ĐẤNG THỐNG TRỊ
Hải ÁnhĐK. Chúa là Đấng thống trị trời đất. Ngài ngự đến nắm vững vương triều. Chúa là Đấng thống trị trời đất. Ngài ngự đến, đến vì tình yêu

1/ Sao sáng dẫn đường chỉ lối Ba vua Phương Đông đến tìm. Dâng Chúa nhũ hương, vàng, kim tâm hồn thắm thiết yêu tin

2/ Con Chúa giáng sinh trần thế, nên Vua muôn vua cứu đời. dâng tiếng chúc khen người ơi, danh Ngài cõi phúc nơi nơi

3/ Quỳ đây dâng tin, cậy mến. Thay cho muôn dân đáp đền. Con Chúa xuống ban bình yên, đất trời kết mối tơ duyên