XIN ĐỔ XUỐNG LÒNG CON
Lm. Kim Long
ĐK. Xin đổ xuống lòng con ngọn lửa tình yêu của Chúa, xin thành dòng sông chảy xiết cuốn hút con lại với Ngài

1/ Xin là cơn mưa mát dịu òng cằn cỗi, xin là con sông chảy hoài làm ruộng đất thành phì nhiêu

2/ Con mà sinh hoa trái gì chỉ biết chính là nhờ Chúa, gom vào trong kho lẫm thôi để Ngài sử dụng tùy nghi

3/ Nương đồng nay hoa trái nhiều bởi Chúa làm thành mầu mỡ. Xin Ngài ban cho chúng con hoặc kẻ khó nghèo cần hơn