TÔN VINH CHÚA MUÔN ĐỜI
Đinh Công Huỳnh1/ Lạy Chúa! Con xin chúc tụng vì Ngài là Chúa tổ tiên con. Hòa tiếng hát câu ngợi khen suy tôn Ngài đến muôn muôn đời. Nguyện mãi chúc tụng chẳng ngơi thánh danh Ngài vinh hiển muôn trùng. Xin dâng lên lời ngợi khen và suy tôn Chúa đến muôn đời.

ĐK. Chúa đáng ca ngợi và tôn vinh muôn đời. Chúa đáng ca ngợi và tôn vinh muôn đời.

2/ Lạy Chúa! Con xin chúc tụng ngay nơi đây thánh điện vinh quang. Hòa tiếng hát câu ngợi khen suy tôn Ngài đến muôn muôn đời. Nguyện mãi chúc tụng Chúa liên vẫn đang ngự ngai báu cửu trùng. Xin dâng lên lời ngợi khen và suy tôn Chúa đến muôn đời.

3/ Lạy Chúa! Con xin chúc tụng vì Ngài nhìn thấy cả u minh. Hòa tiếng hát câu ngợi khen suy tôn Ngài đến muôn muôn đời. Nguyện mãi chúc tụng Chúa liên chốn cao vời trên chín tầng trời. Xin dâng lên lời ngợi khen và suy tôn Chúa đến muôn đời.