ĐỨC TIN
Lm. Mi Trầm
ĐK. Đức tin không hành động là đức tin chết. Đức tin chỉ giữ trong lòng nào được ích chi

1/ Hãy làm việc lành và rộng tay chia sẻ, hãy sống yêu thương phục vụ với khiêm nhường

2/ Hãy đồng một lòng cùng dựng xây tuổi trẻ hướng tới tương lai bằng cuộc sống cao đẹp

3/ Hãy vì người đời mà nhiệt tâm đi tới đến với muôn dân đời bừng sáng Tin Mừng