TRONG ĐỀN THỜ CHÚA
Trầm Hương FMSR1/ Trong đền thờ Chúa lạy Chúa chúng con nhớ lại lòng thương của Chúa. Trong đền thờ Chúa lạy Chúa danh Chúa đáng ca ngợi ngàn đời

ĐK. Uy danh Chúa đáng ca ngợi, uy danh Chúa đáng ca ngợi ngàn đời ngời sáng khắp chốn. Uy danh Chúa đáng ca ngợi, uy danh Chúa đáng ca ngợi Người là Thiên Chúa chúng ta

2/ Trong đền thờ Chúa lạy Chúa chúng con ca ngợi quyền năng của Chúa. Trong đền thờ Chúa lạy Chúa baosướng vui chan hòa địa cầu

3/ Hỡi người muôn nước hãy đến ngắm xem lũy thành kỳ công của Chúa. Hỡi người muôn nước hãy đến chung tiếng ca chung lời ngợi mừng

4/ Lũy đồn kiên vững là Chúa chúng con an lòng tựa nương vào Chúa. Không sợ giông tố, bão táp hay sóng xô con thuyền cuộc đời