ÁNH NẾN SÁNG NGỜI
Lm. Kim Long1. Ánh nến tỏa sáng ngời, cành hồng tỏa muôn bông thắm cùng của lễ con đây, là cầu khấn thơm ngàn trần.

ĐK. Nguyện xin Thiên Chúa quyền linh rủ thương đoái trông của lễ hiến dâng với trọn tâm tình.

2. Tiếng hát thoảng đất trời, huyền cầm rộn vang muôn lối cùng của lễ con đây, lòng thành kính luôn tràn đầy.

3. Khắp góc biển chân trời, vạn vật thảy mau đi tới cùng của lễ con đây, cả trần thế xin hiệp lời.