BÁNH MIẾN VỚI RƯỢU NHO
Lm. Kim Long


ĐK. Bánh miến vớí rượu nho, tinh kết hương hoa ruộng đồng, xin Chúa thương nhận cho. Này đây bao người góp công.

1. Như giọt nước tan trong rượu nồng. Nguyện cho đoàn con kết hiệp cùng Chúa.

2. Như ngọn nến tiêu hao đêm ngày. Nguyện cho đoàn con mến đời tận hiến.

3. Như dòng máu nghe tim trở về. Nguyện cho đoàn con suốt đời tìm Chúa.

4. Như hạt giống hư đi nẩy mầm. Nguyện cho đoàn con biết nhận Thập Giá.