BÁNH TRẮNG
Lm. Kim LongĐK. Bánh trắng và rượu thơm tho, nguyện Chúa thương nhận cho.

1. Với biết bao tâm tình, dâng về Chúa Cha quyền linh: Rượu thơm tho và bánh trắng, bàn tay Ngài đã tạo thành.

2. Với biết bao tâm tình, dâng về Chúa Con phục sinh: Rượu thơm tho và bánh trắng, để nên Thịt Máu thiêng Ngài.

3. Với biết bao tâm tình, dâng về Thánh Linh hiển vinh: Rượu thơm tho và bánh trắng, nguyện xin Ngài chúc ơn lành