ĐẤNG CỨU ĐỘ TÔI
Lm. Kim LongĐK: Hãy mừng rỡ reo hò vì giữa ngươi, Đức Chúa của Israel quả thực là thánh thiện.

1. Đây Thiên Chúa Đấng cứu độ tôi. Tôi tin tưởng và không sợ hãi chi, vì Chúa chính là sức mạnh, Đấng tôi ca mừng, Ngài tứng cứu độ tôi.

2. Hân hoan tới múc nước tận suối, suối cứu độ, và cảm tạ Chúa đi. Cầu khấn Chúa và tỏ bày giữa muôn dân rằng: Sự nghiệp Chúa huyền siêu.

3. Uy công Chúa hãy hát mừng luôn, cao rao để trần gian cùng ngắm trông. Vì Đấng Thánh thật vĩ đại của Israel, Sion hãy hò reo.