CẦU NGUYỆN VỚI MẸ
Lm. Kim Long
ĐK. Cầu nguyện Chúa Thánh Thần với Đức Mẹ là lớn lên trong đức tin, là công nhận Chúa làm những việc trọng đại nơi ta, vì Chúa ghé mắt nhìn xuống phận tỳ nữ Chúa đây

1/ Mẹ dạy ta tuân phục hành trình trong đức tin luôn luôn tín thác để Chúa hướng dẫn đời mình

2/ Vì Mẹ luôn tin vào quyền lực của Chúa thôi, xin vâng ý Chúa vì Chúa những muốn điều lành

3/ Mẹ dậy ta vui nhận sự việc từng phút giây, luôn ham thích nữa vì chính Chúa đã định liệu

4/ Mẹ dậy ta tin cậy dù đời chẳng tán dương, mong sao giữ vững vị trí Chúa đã gọi mời