BIẾT BAO LÀ HẠT LÚA
Lm. Xuân ThảoĐK: Biết bao là hạt lúa mới làm nên tấm bánh này, biết bao là trái nho mới ép nên chén rượu đây, tượng trưng cho sự hiệp nhất giữa đoàn con cùng một Cha trên trời, tượng trưng cho sự hiệp nhất giữa anh chị em (a) nhà một nhà.

1. Đây những hạt lúa từ lao công khó nhọc trên ruộng đồng. Đây những trái nho từ mồ hôi dãi dầu mưa nắng. Làm nên bánh thơm, ép nên rượu nồng đem về đây dâng Chúa. Để nên Mình Thánh, trở thành Máu Thánh nên Bí tích Tình Yêu nhiệm mầu.

2. Đây những ngọn nến nguyện tiêu hao hiến mình cho tình yêu. Đây những cánh hoa là đời con ước nguyện dâng hiến. Cùng với bánh thơm, với chén rượu nồng đem về đây dâng Chúa. Nguyện như trầm hương bay thẳng tới Chúa, như hiến lễ tình yêu tinh tuyền.