BÀI CA AN BÌNH RA ĐI
Cao Minh ThắngMuôn lạy Chúa. Giờ đây theo lời Ngài đã hứa. Xin để tôi tớ này được an bình ra đi. Vì chính mắt con được thấy ơn cứu độ Chúa đã dành sẵn cho muôn dân

Đó là ánh sáng soi đường cho dân ngoại. Là vinh quang của Is-ra-el dân Ngài