PHẦN THƯỞNG TRÊN TRỜI
Đinh Công Huỳnh




1/ Phúc cho những ai hằng có tinh thần nghèo khó. Vì chính Nước Trời sẽ là của họ

ĐK: Hãy vui mừng lên vì phần thưởng của các con sẽ trọng đại ở trên trời

2/ Phúc cho những ai hằng sống lương thiện, liêm chính họ sẽ chiếm được cơ nghiệp đời đời

3/ Phúc cho những ai hằng sống đau buồn ủ rũ. Ngài sẽ đến gần xoa dịu ủi an

4/ Phúc cho những ai hằng đói khát điều công chính Ngài sẽ dủ tình cho được thỏa thuê

5/ Phúc cho những ai hằng có tấm lòng thương xót cuộc sống của họ sẽ được dủ thương

6/ Phúc cho những ai ham sống trong sạch thanh khiết họ sẽ thấy được Chúa Trời tình yêu

7/ Phúc cho những ai hằng sống thuận hòa trên dưới họ sẽ được gọi con thật của Người

8/ Phúc cho những ai chịu những bất hạnh đau đớn vì chính Nước Trời sẽ là của họ