KÍNH MỪNG MARIA
Nhạc: Trầm Hương, FMSRX: Kính mừng Ma - ri - a đầy ơn phúc, Bà đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng Bà, Đức Chúa Trời ở cùng Bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ và Giê - su con lòng Bà gồm phúc lạ.

CĐ: Thánh Ma - ri - a Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. A - men.