CHÉN RƯỢU HỒNG
Lm. Kim Long


ĐK: Đấy chén rượu hồng với tấm bánh trắng tinh kính tiến lên Ngài lạy Chúa tể quyền linh, với tiếng hát câu kinh bay lên tới thiên đình

1/ Dâng về Thiên Chúa uy quyền, đây rượu thơm bánh tinh tuyền. Trọn niềm tin yêu, trọn lòng sốt mến cùng lời khấn ước bình yên

2/ Dâng về Thiên Chúa nhân lành, đây niềm yêu mến chân thành. Dù được an vui, dù gặp khốn khó hằng ngời thắm tấm lòng thành