ĐÂY LÀ ĐẤNG GIOAN ĐÃ NÓI
Quốc VinhĐK: Đây là Đấng mà Gioan đã nói: “Tôi đã thấy và xin làm chứng rằng: Người là Đấng KitôCon Thiên Chúa giáng trần”.

1/ Người sẽ lấy Máu mình để tẩy xóa muôn tội sinh linh, và đập tan gông cùm, xiềng xích cứu loài người khỏi chốn u minh

2/ Người được Chúa Thánh Thần từ trời xuống chói ngời vinh quang, và lời Cha long trọng tuyên phán: “Chính Người là Con chí ái của Ta”

3/ Người đã có trước tôi dù Người đến dương trần sau tôi. Người là chính Con một Thiên Chúa xuống làm người ở với chúng ta