VÀO THÁNH ĐÀI
Lm. Nguyễn Duy


ĐK: Vào thánh đài hát khúc thánh ca cùng dân Chúa dâng lời cảm tạ. Miệng ca khen ngợi khen Thiên Chúa chính Thượng Đế tác sinh muôn loài.

1. Vì Chúa Trời nhân lành, tình thương Người vô biên, lòng trung tín Người tồn tại muôn đời.

2. Mọi nước trên vũ hoàn cùng khấp khởi hân hoan vì danh Chúa ngàn đời đáng tôn sùng.