HOAN CA
1. Này đoàn con xin được kết lời cùng ngợi ca Thiên Chúa muôn đời.

ĐK: Dâng lên Chúa một niềm tin một tình yêu với niềm cậy trông.

2. Hòa lời kinh ca ngợi Chúa Trời, Ngài vì thương tạo tác muôn loài.

3. Vì niềm tin xin được loan truyền Ngài là Cha chan chứa ân tình.

4. Vì tình yêu xin được giải bày gọi là anh em hết mọi người.

5. Lòng cậy trông không hề úa tàn người người luôn hiệp nhất trong Ngài.

6. Từ ngàn xưa hay từ bây giờ tình Ngài thương không chút phai mờ.