CỦA LỄ TÌNH YÊU
Viết Chung1. Dâng (i) lên Thiên Chúa: Của lễ (i-a) mọn hèn. Này là rượu nho thơm, hiệp dâng cùng với bánh miến. Tiến dâng trước Cha toàn năng.

ĐK: Dâng lên đoàn con dâng (là) dâng lên Ngài với cả (i-a) tấm lòng là lòng con yêu mến Chúa. Xin Cha đầy khoan nhân dủ thương nhận lấy lễ vật dù có mọn hèn, nhưng đượm tình con yêu Ngài.

2. Dâng (i) lên Thiên Chúa: Của lễ thấm bao mồ hôi. Là cuộc đời lao công bàn tay ngày đêm xới bón, ép nên bánh thơm rượu nồng.

3. Dâng (i) lên Thiên Chúa: Cuộc sống chúng con ngày nay. Là cuộc đời hy sinh, đẹp trong đường dâng hiến Chúa. Để nên chứng nhân tình yêu.