CON NÂNG HỒN LÊN
Lm. Hoàng Luật


ĐK: Con nâng tâm hồn lên cùng Chúa, con nâng hồn lên tới Chúa. Lạy Thiên Chúa của con, con tin tưởng nơi Ngài, con tin tưởng nơi Chúa. Vì Ngài là chúa tể càn khôn

1/ Lạy Chúa xin đừng để con tủi nhục bao giờ, đừng để quân thù đắc chí nhạo cười con

2/ Phàm ai trông cậy Chúa và đặt niềm tin nơi Chúa thì không bao giờ phải nhục nhằn hổ ngươi