ÔI ĐẸP THAY
Lm. Kim Long


ĐK: Ôi đẹp thay những bước chân băng đồi vượt núi, đem Tin Mừng truyền rao phúc cứu độ bình an.

1/ Mọi quyền hành trên trời dưới đất đã ban cho Thầy. Hãy đi dậy dỗ khắp muôn dân. Thầy ở lại với các con hoài

2/ Đi loan tin, Tin mừng cứu rỗi khắp trong nhân loại. Hãy mau dọn lối Chúa cho ngay để mọi người thấy thánh nhan Ngài

3/ Mau ra đi loan truyền Nước Chúa tới muôn tâm hồn, kẻ lưu đầy thoát chết đau thương, người nghèo được tiếp đón Tin Mừng