CON CÁI MUÔN PHƯƠNG
Lm. Kim Long


1. Con cái muôn phương chân thành hiệp dâng trên bàn thánh. Đây bánh thơm, đây rượu ngon và đây thân xác linh hồn.

ĐK. Xin Cha nhân ái chấp nhận của lễ kiết tinh. Dâng trong tâm tình chờ đón phúc ân thiên đình.

2. Xin tiến dâng cả tâm tình buồn vui trong cuộc sống. Chung kết nên bao lời kinh nhẹ bay như khói hương nồng.

3. Dâng Chúa hương hoa nương đồng và công lao người thế. Gieo xót xa như vào đông, gặt vui như lúc xuân về.