XIN CHIẾU SÁNG THIÊN NHAN
Tv 4. 2, 4, 7, 9

Đinh Công Huỳnh

ĐK. Lạy Chúa! Xin chiếu sáng thiên nhan của Ngài, xin chiếu sáng thiên nhan của Ngài trên mình chúng con!

1. Khi con nguyện cầu và Chúa đã lắng nghe. Chúa công bình của con đã thương cứu nguy khi khốn cùng.

2. Con luôn biết Ngài biệt đãi hàng thánh nhân. Chúa sẽ nhậm lời con vì nghe tiếng con luôn khẩn cầu.

3. Bao nhiêu người hỏi rằng: "Thiện hảo tìm ở đâu?" Ánh rạng ngời thiên nhan của Chúa đã soi trên chúng con!

4. Con luôn được yên hàn nằm xuống liền ngủ ngon. Chỉ nơi Ngài cho con bình an đích thực cho cõi lòng.

PDF