CẦU CHO LINH MỤC
Lm. Mi Trầm


1/ Lạy Chúa Giêsu Linh mục xin Ngài thương ban ơn thánh hóa. Xin dẫn dắt linh mục theo bước chân của Ngài trên đường tương lai

ĐK: Xin cho Linh mục được sống bình an, giữa chốn gian trần được nên ánh sáng. Xin cho Linh mục được vững niềm tin. Thánh giá trong đời được nên phúc vinh

2/ Cuộc sống trao dâng cho Ngài ân tình luôn yêu thương dấu ái. Xin đổi mới Linh mục luôn sống theo lời Ngài rao truyền hôm mai