TỔNG LÃNH THIÊN THẦN (29/09)
Ca nhập lễ - Tv 102,20


ĐK. Hỡi các thiên thần Chúa hãy chúc tụng, hãy chúc tụng Chúa tạo thành. Hỡi các thiên thần Chúa xin thương giúp loài người đang lưu đày trần gian.

1. Kính mừng Tổng lãnh thiên thần Micael. "Ai bằng Chúa", có ai bằng Chúa các đạo binh? Nguyện cầu Tổng lãnh thiên thần Micael, thương phù giúp cho người trần thế chiến thắng tà thần.

2. Kính mừng Tổng lãnh thiên thần Gabriel. Tin Mừng Chúa đến cho người thế, chính ngài trao. Nguyện cầu Tổng lãnh thiên thần Gabriel, thương phù giúp cho người trần thế tiếp đón lời ngài.

3. Kính mừng Tổng lãnh thiên thần Raphael. Vâng lệnh Chúa, che chở người thế thoát hiểm nguy. Nguyện cầu Tổng lãnh thiên thần Raphael, cho người thế an toàn đạt tới ánh sáng đời đời.