BAO GIỜ CON ĐƯỢC NGHỈ NGƠI
Cao Huy Hoàng1. Chúa ơi! Đến bao giờ con mới được, được nghỉ ngơi yên hàn giữa cuộc đời lắm gian nan đời gian nan. Chúa ơi! Biết bao giờ con mới được, được thảnh thơi thanh nhàn khi còn bao tiếng khóc than.

ĐK. Con xin đặt hy vọng nơi Chúa, con trông cậy hết lòng nơi Ngài. Xin Ngài cho con phúc an vui giữa cuộc đời bao nổi trôi. Con tin tưởng nơi Ngài thương tới thân con hèn yếu tựa bóng câu. Dẫu ngàn gian khó đến bao lâu con nguyện không ngơi kinh cầu.

2. Chúa ơi! Chốn gian trần không bến đậu, chẳng có đâu yên hàn chỉ toàn là những gian nan đời gian nan. Chúa ơi! Tiếng con cầu xin khấn nguyện được nghỉ ngơi trong Ngài nơi Ngài con vui đắm say.