BIẾT KHI NÀO CHỦ VỀ
Cao Huy HoàngĐK. Biết khi nào chủ về, trong đêm hay hừng sáng, bình minh hay hoàng hôn, lúc nào cũng có thể. Hãy sẵn sàng tỉnh thức, vì Chúa sẽ đến bất ngờ. Hãy sẵn sàng tỉnh thức, vì Chúa sẽ đến bất ngờ.

1. Dừng chân ngay thôi con đường mê muội. Xóa bất công xây bình an trong lòng. Hãy mặc lấy khí giới ban sự sống. Sống công minh như giữa ban ngày.

2. Bền tâm mong ơn cứu độ đến gần. Hãy vững tin nơi tình Chúa nhân hậu. Chúa gần đến Chúa sẽ ban hồng phúc. Chúa thương ai kiên nhẫn đợi chờ.