TRÁI TIM CHÚA GIÊSU
Cao Huy Hoàng1. Vì yêu thế gian. Trái tin Chúa Giêsu đã nát tan. Trái tim Chúa đã nát tan. Tình yêu khôn ví. Chúa chết đi cho người yêu. Chúa hiến thân cho người yêu.

Đk. Trái tim Chúa Giêsu ôi nguồn xót thương vô bờ. Luôn tràn ơn thứ tha dẫu cho lòng con nhơ uế. Trái tin Chúa Giêsu nơi con ký thác đời con. Con sẽ không hề thất vọng vì ơn thứ tha vô ngần.

2. Thập giá ngất cao. Trái tim Chúa đổ máu đào. Trái tim Chúa đổ máu đào. Từng giọt máu quý. Tắm tấm thân đã tàn hơi. Máu nước tuôn rơi còn tươi.

3. Vì yêu thế gian. Chúa ban phát tình mến thương. Chúa không tiếc tình mến thương. Tình yêu khôn ví. Chúa thứ tha cho người yêu. Chúa vẫn yêu trong quạnh hiu.