LỜI NGUYỆN HIẾN TẾ 3
Lm. Thành Tâm


ĐK. Lạy Cha! Những người Cha đã ban cho Con, Con muốn rằng: Con ở nơi đâu thì chúng cũng được ở đó với Con. Hầu chúng được chiêm ngắm vinh quang của Con, hầu chúng được chiêm ngắm vinh quang mà Cha đã ban cho con trước khi tạo thành nên thế gian.

1. Cha đã yêu thương Con từ muôn đời. Từ khi trăng với sao chưa được dựng nên. Lạy Cha chí công thế gian không biết Cha nhưng Con, Con biết Cha và những người này cũng biết Cha đã sai Con.

2. Nay Thánh Danh Cha chúng nhận biết rồi. Rồi đây dân khắp nơi chung một niềm vui. Lạy Cha dấu yêu hãy thương cho những ai tin Con kiên vững luôn hiệp nhất hoàn toàn cũng như Con ở trong Cha.

3. Cha đã giao cho Con chăn bầy chiên này. Thì Con lo lắng sao chúng được đầy no. Giờ đây hỡi Cha Chủ Chiên xin chở che thay Con đưa chúng đi trong cõi đời này đến Nước Cha hưởng yên vui.

4. Đây kẻ thân thương đã lìa cõi trần. Từ lâu Cha đã yêu cho nhập bầy chiên. Giờ đây chúng con thiết tha thưa với Cha, xin Cha mau dẫn đưa tôi tớ hèn này đến vinh quang với Con Cha.