MONG THẤY NHAN CHÚA (TV. 04)
Lm. Thành Tâm


1. Lạy Thiên Chúa là đèn trời soi xét khi con kêu cầu nguyện Chúa đáp lời. Lúc ngặt nghèo Chúa cứu thoát con xin thương xót nghe lời con cầu khẩn.

ĐK. Chúa! Chúa ơi! Chúng con chỉ cầu mong thấy nhan thánh. Chúa! Chúa ơi! Xin cho thánh nhan rạng ngời trên chúng con.

2. Phàm nhân hỡi! Cho đến bao giờ, cho đến bao giờ lòng vẫn chai đá? Ưa thích chuyện những chuyện hư không. Và chạy theo, chạy theo điều giả dối.

3. Hãy biết rằng hãy nhớ rằng Chúa ưu đã người hiếu trung với Ngài. Hãy run sợ đừng phạm tội nữa. Trên giường nằm hãy lặng lẽ hồi tâm.

4. Biết bao kẻ nói rằng: Ai sẽ cho ta được thấy hạnh phúc? Chúa! Chúa ơi! Xin tỏa ánh tôn nhan Ngài trên chúng con.