XIN DỦ LÒNG THƯƠNG (TV. 50)
Lm. Thành Tâm


1. Lạy Thiên Chúa xin lấy lòng nhân hậu mà xót thương con, mở lượng hải hà mà xóa tội con. Xin thương xin rửa sạch, sạch hết lỗi lầm. Tội lỗi của con xin Ngài tẩy cho.

ĐK. Lạy Chúa! Xin dủ lòng xót thương vì chúng con đây đắc tội với Ngài. Lạy Chúa! Xin dủ lòng xót thương vì chúng con đây đắc tội lắm thay.

2. Vâng con biết tội mình rồi. Lỗi lầm cứ ám ảnh ngày đêm. Con đắc tội với Ngài với một mình Ngài, dám làm điều dữ trái mắt Ngài.

3. Ngài thấy cho lúc con chào đời thì đã vương lầm lỗi, đã mang tội lỗi khi mẹ mới hoài thai. Nhưng Ngài yêu thích tâm hồn, tâm hồn chân thật. Ngài dạy cho con thấu triệt lẽ khôn ngoan.

4. Lạy Chúa Trời xin tạo cho con một tấm lòng trong trắng, đổi mới tinh thần cho con được chung thủy. Đừng nỡ đuổi con không cho gần nhan Ngài. Xin đừng nỡ đuổi con, xin đừng nỡ đuổi con.

5. Xin đừng cất khỏi tâm con Thần khí tác thành của Ngài, Ngài ơi! Xin thương ban lại cho con niềm vui được Ngài, được Ngài cứu độ và đỡ nâng con.

KẾT: Lạy Chúa Trời xin mở miệng con, cho con cất tiếng ngợi khen Ngài, cho con cất tiếng ngợi khen Ngài.