BÁC ÁI CHÂN THẬT
Lm. Mi Trầm


ĐK. Bác ái chân thật thì mở tay ra tình mến chan hòa. Bác ái chân thật thì mở tay ra tình mến chan hòa.

1. Đừng để tay trái biết việc tay phải làm. Vì Cha chúng ta thấu suốt việc chúng ta làm.

2. Chuẩn mực tình yêu hết tình không mức độ. Và tình mến yêu xuất phát từ Đức Chúa Trời.