KHÔNG PHẢI TẠI ANH… TẠI EM
Lm. DUYLINH.PHN


Không phải anh tài mà Chúa thương anh. Không phải em duyên mà Chúa cũng yêu em. Chúa mến thương ta nhiều, đền đáp đâu được bao nhiêu. Chúa mến thương ta nhiều dù sớm trưa chiều.

Không phải anh giàu mà Chúa thương anh. Không phải em sang mà Chúa yêu em. Chúa mến thương ta hoài, đời Chúa gánh sầu trên vai. Chúa mến thương ta hoài dù chính ta không nài.

Chúa, Chúa chính là Tình Yêu, trần gian đắng cay trăm chiều mà Chúa chấp nhận sinh ra. Chúa, Chúa chính là Tình Yêu, chiều nao đồi vắng cô liêu, Chúa đã chết tiêu điều.

Không phải anh hiền mà Chúa thương anh. Không phải em ngoan mà Chúa cũng thương em. Chúa mến thương ta nhiều, đền đáp đâu được bao nhiêu. Chúa mến thương ta nhiều dù sớm trưa chiều.

Không phải anh đẹp mà Chúa thương anh. Không phải em xinh mà Chúa vẫn thương em. Chúa mến thương ta hoài, đời Chúa gánh sầu trên vai. Chúa mến thương ta hoài dù chính ta không nài.