CẦU CHO CÁC LINH HỒN
Nguyên Nhung

1/ Chúng con cùng cầu xin Chúa, Chúa ơi xót thương các linh hồn, từ nơi vực sâu u tối luôn khát mong tình thương. Chúng con cùng cầu xin Chúa, Chúa ơi cứu vớt các linh hồn, từ nơi vực thẳm thương đau đợi trông Chúa nhậm lời.

ĐK. Ôi! Lạy Chiên Thiên Chúa lắng nghe ngàn lời khấn nguyện, xin khoan hồng tha thứ xóa hết tội lỗi. Ôi! Lạy Chiên Thiên Chúa, chiếu soi triều thiên sáng ngời, và ban cho các linh hồn được hưởng vinh phúc.

2/ Chúng con cùng cầu xin Chúa, Chúa ơi xót thương các linh hồn, ngày đêm lửa hình nung nấu luôn đớn đau sầu thương. Cúi xin lòng từ bi Chúa, xuống ơn cứu thoát các linh hồn, khổ đau luyện hình qua mau, hưởng vui cõi thiên đường.

3/ Chúng con đợi chờ nơi Chúa, như nai khát mong suối trong lành, tựa như tuần canh đứng gác luôn ước mong hừng đông. Chúng con một niềm tín thác, Chúa ơi cứu giúp các linh hồn, tình thương biển trời bao la, nguồn ơn phúc chan hòa.