THÁNH VINCENTÊ
Vũ Đình Ân

ĐK: Thánh Vin-cen-tê (như một thiên thần) Thánh Vincentê (ban phúc thi ân) xuống cho muôn dân cậy trông

1/ Ai chạy đến cùng ngài xin ngài cứu chữa được niềm vui chứa chan tin yêu. Ai chạy đến khấn xin Ngài được ơn Chúa suốt đời bình an

2/ Ai sầu héo đường đời bao niềm oan trái tìm về bên Thánh Vincentê xin ngài chữa vết thương lòng tìm được thấy hy vọng thoát đời long đong.