THÁNH VỊNH 32
Vũ Đình Ân

ĐK: Phúc thay dân tộc mà Chúa chọn làm cơ nghiệp riêng mình

1/ Vì lời Chúa là lời chân chính, bao việc Chúa làm đều đáng cậy tin. Chúa yêu điều công minh chính trực, địa cầu đầy ân sủng Chúa

2/ Từ lời Chúa bầu trời xanh thẳm nay được tác thành từ khắp mọi nơi, chính Chúa dựng nên muôn đất trời tạo vật được nên hiện hữu

3/ Ngài để mắt và nhìn thấu biết ai người kính sợ lòng Chúa từ bi. Chúa ra tay cứu giúp những người một lòng cậy tin vào Chúa

4/ Ngài là Đấng phù trợi đời tôi, tôi hằng trông cậy tìm Chúa ngày đêm. Chúa luôn hằng yêu thương nhân hậu, giàu lòng từ bi, từ ái