THÁNH THẦN CHÂN LÝ
Lm. Nguyễn Duy

A. Lạy Chúa! Thánh Thần là khách dịu hiền của tâm hồn chúng con. Xin Ngài vạch cho chúng con hiểu rõ ý nghĩa sâu xa của Năm Đại Hồng Ân này. Xin chuẩn bị tâm hồn chúng con để cử hành năm này với đức tin. Trong đức cậy không hề thất vọng trong đức ái không đòi được đáp trả.

B. Lạy Chúa! Thánh Thần Ngài là Đấng thấu hiểu mọi ý định của chúng con. Chính Ngài làm cho chúng con nhớ lại lời Chúa đã dạy Ngài là Sức Mạnh của Giáo Hội. Xin chỉ dạy nhân loại chúng con để mọi người tin nhận Đức Ki-tô. Con Chúa đã cứu độ thế trần là Đích đến của toàn thể vũ trụ.