CON THỜ LẠY CHÚA
Lm. Hoài Đức


ĐK: Con thờ lạy Chúa là bánh các Thiên Thần! Con thờ lạy Chúa là bánh nuôi nhân trần!

1. Bởi lời thầy cả nên Chúa ẩn mình. Ngự trong hình bánh với rượu nho lành. Con tin chắc chắn ở trên bàn thờ. Có Mình Máu Chúa đang ngự bây giờ.

2. Con thờ lạy Chúa cao cả vô cùng. Ngự trên bàn thánh như ở Thiên Đường. Xưa trên Thánh Giá nay trên bàn thờ. Dâng mình tế lễ muôn tội đền bù.