BÍ TÍCH NHIỆM MẦU
Lm. Hoài Đức


ĐK: Ôi phút vô cùng uy linh Con Chúa ẩn mình rượu bánh: Bí Tích nhiệm mầu vô biên, chúng tôi thờ lạy kính tin.

1. Nhớ Con Chúa chịu tử hình, nhớ Con Chúa đã phục sinh. Nhớ Con Chúa lên Trời hiển vinh: Xin tiến dâng trước nhan tiền một lễ vật rất tinh tuyền: Rượu siêu thoát, bánh trường sinh.

2. Lễ vật A-bi-lê, lễ vật A-bra-ham, lễ vật Mon-ki-xê-đéc Chúa vui lòng nhận xưa. Khấn nguyện Chúa nhân từ cúi nhận lấy bây giờ. Lễ vật nay dâng tiến rất Thánh và tinh tuyền.

3. Chúa toàn năng xin hãy sai Thiên Thần thay chúng tôi dưới trần, dâng lễ này lên Thánh Nhan. Để chúng tôi nay tới dự bàn thờ, chịu Mình Thánh bây giờ và hưởng phúc đầy chan hòa.