KHÔNG PHẢI CON
Lm. Ân Đức


ĐK. Không phải con đã chọn Ngài, nhưng chính Ngài đã chọn con. Không phải con đã yêu Ngài, nhưng chính Ngài đã yêu con. Ngài đã yêu con Chúa ơi, Ngài đã yêu con trước khi con biết yêu Ngài và trước khi con biết đáp lời: Lạy Thiên Chúa con đây.

1. Con chỉ là phàm nhân phận bất xứng muôn vàn bất xứng. Con chỉ là tội nhân Chúa đã thương thấy con lầm than. Chúa đã vì tình yêu thương, kết thân với con là hư không thánh ân đêm ngày trào tuôn.

2. Chúa cao trọng quyền năng Ngài là Thánh Danh Ngài là Thánh. Chúa đoái nhìn phận con ban chứa chan biết bao hồng ân. Chúa khiến lòng con mê say, dám đâu ước mơ ngày hôm nay trở nên Linh Mục của Chúa.

3. Con đây người của Chúa thuộc về Chúa luôn thuộc về Chúa. Chúa đã gọi mời con nên chứng nhân rắc gieo bình an. Sống mối tình của Giê-su, Đấng vâng ý Cha tình thiên thu hiến thân cứu chuộc trần thế.

* DỊP KHẤN DÒNG

1. Con chỉ là phàm nhân phận bất xứng muôn vàn bất xứng. Con chỉ là tội nhân Chúa đã thương thấy con lầm than. Chúa đã vì tình yêu thương, kết thân với con là hư không, thánh ân đêm ngày trào tuôn.

2. Chúa cao trọng quyền năng Ngài là Thánh Danh Ngài là Thánh. Chúa đoái nhìn phận con ban chứa chan biết bao hồng ân. Chúa khiến lòng con mê say, dám đâu ước mơ ngày hôm nay, hiến dâng cho Ngài mà thôi.

3. Con đây người của Chúa thuộc về Chúa luôn thuộc về Chúa. Chúa biến cải đời con nên chứng nhân rắc gieo tình thương. Dẫu bước đường con đang đi, có bao khó khăn và gian nguy, vững tâm con không sợ chi.