TẤT CẢ LÀ HỒNG ÂN
Lm. Ân Đức


ĐK. Tất cả là hồng ân, tất cả là hồng ân, là hồng ân Thiên Chúa (ơ) là hồng ân chan chứa. Tất cả là hồng ân, hồng ân bao la.

1. Biết lấy gì đền đáp Chúa bây giờ, vì biết bao ơn lành Người đã ban cho. Tôi xin nâng chén, chén mừng ơn, ơn cứu độ. Và kêu cầu Thánh Danh Đức Chúa.

2. Tôi xin giữ trọn lời khấn hứa với Ngài trước toàn thể dân riêng Ngài. Đối với Chúa thật là quý giá cái chết của những ai trung hiếu với Ngài.

3. Vâng, thân này là tôi tớ của Ngài con của nữ tỳ Ngài. Ngài đã tháo cởi xiềng xích trói buộc con. Con sẽ dâng lễ tế tạ ơn.

4. Tôi xin giữ trọn lời khấn hứa của Ngài trước toàn thể dân riêng Ngài. Nơi khuôn viên tiền đường Nhà Chúa. Gia-liêm hỡi giữa lòng ngươi.