TỪ TRƯỚC MUÔN ĐỜI
Lm. Kim Long

1. Từ trước muôn đời Chúa rủ tình thương mến con, Chúa gọi con giữa muôn người chọn con nên bạn tâm phúc. Chúa thánh hiến con sai con đi gieo rắc Tin Mừng, loan báo mùa hồng ân khắp nơi.

ĐK: Đây con xin đến thực thi ý Chúa. Trót cả hồn xác con này quyết phụng sự Chúa trung kiên. Xin cho con sớm chiều nương bóng Chúa nép mình ở thánh cung Ngài nếm ngọt tình Chúa vô biên.

2. Từ chốn tro bụi Chúa đã gọi con bước lên, dẫu đời con rất đơn hèn mà nay ơn Ngài thương đến. (*) Chúa thánh hiến con ban cho con thiên chức Linh Mục, đưa đất trời hiệp vui kết liên.

3. Ngài lấy than hồng thánh tẩy hồn con trắng trong, phú vào con Thánh Linh Ngài và ban dư đầy ơn phúc. Chúa thánh hiến con cho con nên quang ánh gian trần, nên muối mặn nồng ướp thế nhân.

4. Từng bước thăng trầm đã theo thời gian lắng trôi, có bàn tay Chúa trong đời dìu con trung thành đi tới. Phút thánh hiến con hai mươi lăm năm đã qua lần, xin cảm tạ ngàn muôn phúc ân. * (Chúa thánh hiến con cho con nên nhân chứng nước trời, luôn chiếu rọi tình thương khắp nơi).