LỄ DÂNG LINH HỒN 2
Huỳnh Minh Kỳ


1. Của lễ tiến dâng xin Chúa đoái thương đón nhận. Là bánh trắng tinh với rượu nồng thắm ân tình. Hiệp lòng dâng Chúa xin thương linh hồn (Têrêsa). Thứ tha tội đời ban nguồn hạnh phúc Nước Trời.

ĐK: Nguyện xin thương xót Chúa ơi! Nguyện xin thương xót tẩy sạch tội nhơ vấp phạm bao lần vong ân tình Ngài. Nguyện xin xót thương Chúa ơi! Nguyện xin xót thương dìm sâu trong suối ân tình theo lượng từ ái vô bờ.

2. Tội nhơ tháng năm xin Chúa thanh tẩy trắng ngần. Ngàn muôn đớn đau tấm lòng thành khẩn dâng Ngài. Lòng Thương Xót Chúa xin thương linh hồn (…) Thứ tha tội tình đưa về hưởng phúc thiên đình.

3. Để xoa nỗi đau thiêu đốt thanh luyện tâm hồn. Nguyện xin Chúa thương tưới gội bằng Máu Nước Ngài. Mở lượng nhân ái xin thương linh hồn (…) Thứ tha tội đời cho được hưởng thánh nhan Ngài.