LỄ DÂNG MÙA VỌNG
Lm. Bùi Ninh


1/ Cuộc sống hôm nay bao vui buồn gian khó tới đêm ngày. Cùng những hăng say nên bao người không hay đang quên lối. Mau thức dậy thôi đón Vua Trời đang sắp tới nơi rồi. Chung góp cỏ hoa để làm quà dâng tiến Chúa thiên tòa.

ĐK. Hiệp lòng đoàn con xin dâng xin dâng lên Cha: Đây tâm tình khát mong với bao hy vọng, đợi ngày Ngôi Hai xuống thế. Cùng nguyện cầu Cha thương ban thương ban muôn ân, cho nhân trần luôn sống với nhau tình thân, trọn niềm vui khi Chúa giáng trần.

2/ Đồi núi non cao mong mưa rào cho suối nước tuôn trào. Trần thế khát khao đêm đen tàn vầng dương trên cao tới. Nhân thế mọi nơi vẫn đang đợi trông hướng ánh sao trời. Mong Chúa hạ sinh để trần đời vui sống phúc an bình.