DÙ SỐNG HAY CHẾT
Lm. Bạch Vân


ĐK. Dù sống hay chết tôi vẫn thuộc về Chúa Kitô. Dù sống hay chết tôi vẫn thuộc về Chúa Kitô. Tôi luôn tín thác nơi Ngài, tôi luôn vững tin nơi Ngài, Ngài là Đấng cứu độ của tôi.

1/ Không ai sống cho chính mình và không ai chết cho chính mình. Chúng ta sống là sống cho Chúa, chúng ta chết cũng là chết cho Ngài.

2/ Tôi khao khát trông mong Ngài, lòng tôi vui sướng ơn cứu độ. Chúa là Đấng giàu ân sủng Chúa, Chúa tha thứ những lối lầm trong đời.

3/ Nơi Thiên Chúa tôi tôn thờ hồn tôi yêu mến và chúc khen. Chúa là nơi hạnh phúc chan chứa, Chúa dìu tôi về hưởng thánh nhan Ngài.