CA NHẬP LỄ XXIX THƯỜNG NIÊN
(Ý: Tv 16; 6, 8)
Trần Minh

ĐK: Lạy Chúa, con tha thiết van nài, xin Ngài chở che và giữ gìn chúng con. Dưới bóng Ngài con thành tâm cầu khấn. Xin Ngài lắng tai nghe tiếng con kêu cầu

1/ Xin ban cho con một tấm lòng tín trung, cùng tâm hồn quảng đại để con phụng sự Ngài, bằng lòng nhiệt thành và niềm tin cậy mến

2/ Xin luôn yêu thương và chỉ dạy chúng con, đặt trót lòng trông cậy chính nơi Ngài là đường, Ngài là sự thật và là chính nguồn sống