CA NHẬP LỄ XXVIII THƯỜNG NIÊN
(Ý: Tv 129; 3 - 4)
Trần Minh

ĐK: Ôi lạy Chúa, nếu như Ngài chấp tội, nào có ai đứng vững được chăng? Nhưng, Ngài vẫn rộng lòng thứ tha, vì chính Ngài là Thiên Chúa của chúng con

1/ Lòng chúng con luôn hằng ước mong, ân sủng nơi Ngài mở lối chúng con đi, và mãi đồng hành trên đường dương thế

2/ Lòng chúng con mãi hằng khát khao, vinh hiển quê trời tỏa sáng khắp nhân gian, rọi sáng lòng người ban nguồn chân lý