CA NHẬP LỄ XXVII THƯỜNG NIÊN
(Ý: Est 13; 9,10,11)
Trần Minh

ĐK: Hân hoan ca vang chúng con tiến vào Nhà Chúa, dâng lời hòa ca vinh tụng Thánh Danh Ngài

1/ Thân lạy Chúa, phận con bé mọn mỏng dòn làm sao cưỡng được thánh ý Đấng tác thành mọi sự trong trời đất

2/ Thân lạy Chúa trần gian chính Ngài tác thành, trời cao, biển rộng, muông thú cũng bởi tay Ngài, chính Ngài đã dựng nên