CA NHẬP LỄ XXVI THƯỜNG NIÊN
(Ý: Dn 3; 31,29,30,43,42)
Trần Minh

ĐK: Bao ngày rong ruổi trên đường trần, hồn con nặng trĩu truân chuyên lỗi lầm. Giờ đây quỳ trước thánh nhan, tình thương nguồn suối rửa hồn con trong

1/ Lạy Thiên Chúa, giới răn Ngài ban con lỗi phạm. Xin Chúa thương xét xử công minh, để danh Chúa muôn đời luôn cả sáng, vì Chúa chính nguồn chân – thiện – mỹ

2/ Lạy Thiên Chúa thế gian lầm than bao lỗi tội, giang cánh tay Chúa cứu độ khắp nhân sinh, để dân Chúa lãnh nhận muôn hồng phúc, vì Chúa chính nguồn chân – thiện – mỹ